Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

www.brainiac.bg1. ПРЕДМЕТ.

 

Член 1.

Настоящите общи условия целят да регулират отношенията между "Смарт Геймс БГ" ЕООД, гр. Варна, ул. Поп Харитон 63 (ДОСТАВЧИК), и клиентите (ПОЛЗВАТЕЛИ), на електронния магазин www.brainiac.bg (ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН).

2. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА.

 

Член 2.

Информация съгласно ЗЕТ и ЗЗП:
1. Наименование на Доставчика: "Смарт Геймс БГ" ЕООД
2. Адрес на управление, седалище и упражняване на дейността: гр. Варна, ул. Поп Харитон 63
3. Адрес за кореспонденция: info@brainiac.bg
4. Единен информационен код: 206475116
5. Надзорни органи:


(1) Комисия за защита на личните данни
aдрес: гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров 2
телефон: 02 9402046
e-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
yебсайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
aдрес: гр. София, пл. Славейков 4А, ет. 3, 4 и 6
телефон: 02 9802524
гореща линия: 0700 11122
уебсайт: www.kzp.bg

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

 

Член 3.

Чрез електронния магазин www.brainiac.bg Ползвателите могат да сключат договор за покупко-продажба на продукти, предлагани от www.brainiac.bg, включително и:
ал. 1. Да регистрират и създадат профил на www.brainiac.bg, както и да използват допълнителни информационни услуги;
ал. 2. Да правят електронни изявления по отношение на сключването или изпълнението на договори с www.brainiac.bg, използвайки интерфейса на www.brainiac.bg;
ал. 3. Да сключат договор за покупко-продажба и договор за доставка на продукти, предлагани от www.brainiac.bg;
ал. 4. Да правят плащания по сключените договори с www.brainiac.bg, в съответствие на поддържаните от www.brainiac.bg разплащателни методи;
ал. 5. Да се информират за нови продукти, предлагани от www.brainiac.bg;
ал. 6. Да разглеждат характеристиките и спецификациите на предлаганите продукти, условията им за доставка и техните цени.
ал. 7. Да бъдат уведомени за правата си чрез интерфейса на www.brainiac.bg;
ал. 8. Да упражнят право на отказ от договора за покупко-продажба, сключен за продуктите, предлагани от www.brainiac.bg, за които право на отказ е възможно да бъде приложено;

Член 4.

Доставчикът се задължава да достави продуктите и да спазва правата на Ползвателите, които са предвидени според закона, в рамките на критериите и условията, възприети в търговското и/или потребителското право.


Член 5.

ал. 1. Чрез интерфейса на www.brainiac.bg Ползвателят сключва договор за покупка и продажба на продуктите, предлагани от www.brainiac.bg.
ал. 2. Доставчикът е длъжен да прехвърли собствеността и да достави на Ползвателя определените от него продукти по силата на сключения между страните договор за покупка и продажба.
ал. 3. Ползвателят се задължава да заплати възнаграждение на Доставчика за доставените му продукти в съответствие на условията, които са определени на www.brainiac.bg, както и тези общи условия. Възнаграждението е цената, обявена на www.brainiac.bg от страна на Доставчика.
ал. 4. Доставчикът се задължава да достави на Ползвателя заявените от него продукти в условия и срокове, които са определени от Доставчика на www.brainiac.bg и в съответствие на тези общи условия.

ал. 5. Цената на продуктите и цената на доставка се определят изрично и отделно една от друга.

Член 6.

ал. 1. Двете страни се съгласяват, че изявленията между тях по отношение на договорите за покупка и продажба могат да бъдат осъществени по електронен път по смисъла на ЗЕДЕП и Член 11 от ЗЕТ.
ал. 2. Приема се, че изявленията, осъществени по електронен път от Ползвателя на www.brainiac.bg са извършени от лицето, което е посочено в данните, предоставени от Ползвателя в момента на регистрация, ако той е въвел неговите парола и име за достъп.

4. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 

Член 7.

ал. 1. За да използва www.brainiac.bg за сключване на договори за покупка и продажба на продукти, Ползвателят трябва да въведе име и избрана от него парола за достъп, в случаите в които електронният магазин се налага регистрация.
ал. 2. Паролата и името за достъп се посочват от Ползвателя, по време на регистрацията в www.brainiac.bg.
ал. 3. С попълване на своите данни и натискане на бутоните "Да, приемам" или "Регистрация", Ползвателят заявява, че се е запознал с настоящите общи условия, съгласява се с тяхното съдържание и безусловно се задължава да ги спазва.
ал. 4. Регистрацията на Ползвателя се потвърждава от Доставчикът, посредством изпращането на имейл на електронен адрес посочен от Ползвателя, в който се съдържа и информация за нейната активация. Чрез приложения линк в имейла, с който е информиран за направената регистрация и изпратен от Доставчика, Ползвателя извършва нейното потвърждение, както и сключването на договора. След извършане на потвърждение за регистрация на Ползвателя се създава профил в сайта на Доставчика и между страните възникват договорни отношения.
ал. 5. По време на регистрацията Ползвателят е длъжен да предостави актуални и вярни данни. Ползвателят се задължава да обнови тези данни, при наличие на тяхната промяна.
ал. 6. Ползвателя се задължава да извърши регистрация в електронния магазин, за да може да използва цялата му функционалност. В случаите в които липсва регистрация и Ползвателя не може да ползва цялата функционалност на електронния магазин Доставчикът не поема отговорност.
ал. 7. Чрез изрично волеизявление, тези общи условия могат да бъдат приети от страна на Ползвателя и без направата на регистрация на www.brainiac.bg

Член 8.

ал. 1. По смисъла на настоящите общи условия електронният адрес, който Ползвателя предоставя при първоначалната си регистрация, както и всеки следващ такъв, използван за обмен на електронни съобщения между Ползвателя и Доставчика, е "Основен контактен електронен адрес". Ползвателят може да променя при нужда "Основния контактен електронен адрес".

ал. 2. В случай на искане за промяната на "Основния контактен електронен адрес", потвърждение за промяна ще бъде изпратено от страна на Доставчика. Потвърждението се изпраща на Ползвателя на новият "Основен контактен електронен адрес" от Доставчика.

ал. 3. Ползвателят трябва да потвърди промяната, използвайки препратката, която се съдържа в потвърждението за промяна, изпратена от страна на Доставчика на новият "Основен контактен електронен адрес".

ал. 4. Ползвателят се уведомява за извършената промяна чрез имейл, изпратен на първоначалния "Основен контактен електронен адрес", използван преди извършването на промяната.

ал. 5. В случай на неправомерна промяна на "Основния контактен електронен адрес" Доставчикът не поема отговорност.

5. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

 

Член 9.

ал. 1. Използвайки интерфейса на www.brainiac.bg, Ползвателите могат да сключват договори за покупка и продажба на продуктите, предлагани от Доставчика.

ал. 2. Договорите, които се сключват между двете страни се сключват на български език.

ал. 3. Тези общи условия представляват договора, който се сключва между Ползвател и Доставчик и са достъпни на www.brainiac.bg.

ал. 4. Страна по договора е Ползвателят спрямо данните, които е предоставил при първоначалната си регистрация и която се съдържа в неговия профил.

ал. 5. В момента на регистрация при Доставчика от страна на Ползвателя или при приемането на тези общи условия по изричен начин договорът се счита за сключен. Договорът за покупка и продажба на продукт се счита за сключен в момента на заявяването му чрез интерфейса на www.brainiac.bg от страна на Ползвателя.

ал. 6. Посредством електронни средства Ползвателят се уведомява от Доставчика за сключване на този договор или за договор за покупка и продажба.

ал. 9. Доставчикът доставя продуктите на адрес, посочен от Ползвателя. Доставчикът не носи отговорност при посочена от Ползвателя невярна или заблуждаваща информация.

 

Член 10.

Договор за покупка и продажба между Ползвател и Доставчик се сключва по този процес:

- Ползвателят заявява даден продукт без да прави регистрация в електронния магазин или чрез извършването на такава и предоставянето на нужните данни, ако до този момент не е извършил регистрация;

- Ползвателят получава достъп и влиза в системата за поръчки на www.brainiac.bg след като се идентифицира с парола и име;

- Ползвателят избира един или няколко от продуктите, предлагани на www.brainiac.bg и ги добавя в списък с продукти за покупка;

- Ползвателят предоставя информация за извършване на доставка;

- Ползвателят избира метода и момента за извършване на плащане на цената;

- Ползвателят потвърждава направената от него поръчка.

6. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

 

Член 11.

Правилата на раздел 6 от тези общи условия важат спрямо Ползватели, които са извършили регистрация на www.brainiac.bg или са сключили договор за покупка и продажба и за тях може да се направи извод, че са потребители по смисъла на ЗЗП, ЗЕТ и/или Директива 2011/83/ЕС на ЕП и ЕС от 2011.10.25 г.

Член 12.

ал. 1. В профила на всеки продукт на страницата www.brainiac.bg са поместени основните му спецификации и характеристики.

ал. 2. Цената на всеки продукт в www.brainiac.bg се определя от страна на Доставчика, намира се в профила му и включва всички данъци.

ал. 3. Стойността на транспортните разходи не е включена в цената на продуктите и се определя от страна на Доставчика. Информация за стойността на транспортните разходи се предоставя на Ползвателите като информация преди сключване на договора за покупка и продажба в един от следните моменти:

- Във всеки един продуктов профил на www.brainiac.bg;

- При избора на продукти за сключване на договора за покупка и продажба.

ал. 4. Начините за плащане, доставка и изпълнение на договора за покупка и продажба се определя в тези общи условия и информацията, която е предоставена от Доставчика на Ползвателя.

ал. 5. Информацията, предоставена в този член е актуална в момента на визуализацията й на www.brainiac.bg преди сключването на договор за покупка и продажба.

ал. 6. Условията за доставка на отделни продукти са посочени в www.brainiac.bg от Доставчика.

ал. 7. Общата сума на поръчката, както и всички продукти, които се съдържат в нея се посочва от Доставчика преди сключването на договора за покупка и продажба.

ал. 8. Ползвателят се съгласява, че всички нужни данни от ЗЗП могат да се предоставят чрез www.brainiac.bg или по имейл.

Член 13.

ал. 1. Потребителят е съгласен с правото на Доставчика да приема авансово заплащане по сключените с потребителя договори за покупка и продажба на продукти, както и тяхната доставка.

ал. 2. Потребителят избира сам дали да плати цената на доставка на Доставчика за продуктите в момента на доставка или преди него.

Член 14.

ал. 1. Потребителят си запазва правото, без да дължи неустойка или обезщетение, както и без да посочва причина, да се откаже от договора за покупка и продажба в рамките на 14 дни от момента на приемане на стоката. Това се осъществява чрез попълване на формуляр за отказ, достъпен на www.brainiac.bg. Информация за упражняване на това право може да бъде открита на www.brainiac.bg.

ал. 2. Право на отказ от договора за покупка и продажба не се прилага при липсваща или нарушена опаковка (смачкана, скъсана, загубена и др.); при при нарушена цялост на продукта (има липсващи, счупени, отлепени, надраскани части и елементи) и/или продукта е използван.

ал. 3. Когато Потребителят упражни правото си на отказ Доставчикът се задължава да възстанови всички суми без разходите за доставка, получени от Потребителя, в рамките на 14 работни дни от датата на получаване на върнатите продукти. Доставчикът възстановява всички получени суми по банков път.

ал. 4. Когато Потребителят упражни правото си на отказ, разходите по доставката за връщане на доставените продукти са за сметка на Потребителя.

ал. 5. Потребителят е длъжен да съхрани продуктите, които са получени от Доставчика и тяхното запазване, безопасност и качество по време на срока определен в ал. 1.


Член 15.

ал. 1. Срокът за доставка на продукт и момента, в който започва да тече, е определен в продуктовия профил за всеки продукт поотделно при сключване на договора за покупка и продажба чрез www.brainiac.bg.

ал. 2. Ако Доставчикът не разполага с поръчаните продукти и съответно не разполага с възможността да изпълни договора, то той се задължава да информира Потребрителя и да му възстанови всички платени суми.

Член 16.

ал. 1. Доставчикът предава продуктите на Потребителя след като той е удостоверил изпълнението на изискванията за предоставяне на данни на Потребителя в съответствие на ЗЗП.

ал. 2. Доставчикът и Потребителят удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 в момента на доставка чрез подпис, освен ако не е уговорено друго.

ал. 3. Доставчикът и Потребителят са съгласни, че обстоятелствата по ал. 1 са спазени, в случай че удостоверяването е извършено от лице, за което може да се счита, че ще предаде информацията на Потребителя.


7. ДРУГИ УСЛОВИЯ.

 

Член 17.

Продуктът се доставя от Доставчика на Ползвателя в срок, който е определен в момента на сключването на договора за покупка и продажба.

Член 18.

В момента на доставката, Ползвателят преглежда продукта и ако той не отговаря на необходимите изисквания, то той трябва да уведоми Доставчика за това.

8. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

 

Член 19.

ал. 1. В съответствие на ЗЗЛД, Доставчикът е длъжен да извърши действия по защитата на личните данни на Ползвателя.

ал. 2. От съображения за сигурност на лични данни, Доставчикът изпраща данни само и единствено на имейл адреса на Ползвателя, който е посочен при неговата регистрация.

ал. 3. Политиката за защита на лични данни се обявява и приема на уебстраницата на Доставчика.

ал. 4. Ползвателят е съгласен с това, че Доставчикът има право да обработва личните му данни, нужни за изпълнението на договора за покупка и продажба в електронния магазин.

 

Член 20.

ал. 1. Ползвателят е съгласен с правото на Доставчика във всеки момент да поиска от Ползвателя да легитимира и удостовери предоставените лични данни по време на регистрацията.

ал. 2. Ако по някаква причина Ползвателя загуби или забрави своите име и парола за достъп до системата се прилага "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли".


9. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.

 

Член 21.

ал. 1. Доставчикът си запазва възможността да променя тези общи условия и е длъжен да уведоми Ползвател, който има регистрация, при тяхната промяна.

ал. 2. Доставчик и Ползвател са съгласни, че всяка една промяна на тези общи условия може да влезе в сила само когато Ползвателя е уведомен за нея от страна на Доставчика. Ползвателя си запазва правото да отхвърли всяка една промяна на тези общи условия в рамките на 30 дни.

ал. 3. Ползвателят приема, че за всяка една промяна на тези общи условия ще бъде уведомен на имейл адреса, който е посочил по време на регистрацията си в електронния магазин. Ползвателят също така приема, че всички уведомителни имейли не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да влязат в сила.

 

10. ПРЕКРАТЯВАНЕ.

 

Член 22.

Договор между Ползвател и Доставчик и тези общи условия се прекратява при:

- несъстоятелност или ликвидация на една от страните по договора;

- наличието на взаимно съгласие от двете страни, което е изразено в писмен вид;

- неизпълнение на задълженията на отсрещната страна, чрез писмено предизвестие;

- наличието на обективна невъзможност някоя от страните по договора да изпълни задълженията си;

- изземване или запечатване на оборудване от държавен орган;

- заличаване на регистрацията на Ползвателя на www.brainiac.bg. При този случай всички сключени, но не изпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

- отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП. При този случай се прекратява договорът за доставка на съответния поръчан продукт, ако правото на отказ е приложимо за съответната категория продукти.


11. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

Член 23.

Недействителност на разпоредба от тези общи условия на може да доведе до недействителност на целия договор.

 

Член 24.

За неуредени въпроси по отношение на настоящите общи условия, свързани с тълкуването и изпълнението им, се прилага действащото законодателство на Р. България.

 

Член 25.

Всички спорове по този договор ще бъдат разрешавани от КЗП или от компетентен съд.